Preambuła

Stowarzyszenie Dama Poland Chapter jest dobrowolnym związkiem profesjonalistów i wszystkich innych osób, które chcą działać na rzecz promowania wiedzy na temat wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych i informacji.

W obliczu ciągłego wzrostu znaczenia i ilości danych oraz informacji wykorzystywanych w codziennej praktyce funkcjonowania podmiotów DAMA Poland Chapter chce wyjść naprzeciw potrzebom środowiska profesjonalistów zajmujących się danymi i informacjami w całym cyklu ich życia.

Dama Poland Chapter swoją działalność opierać będzie na ścisłej współpracy z Dama International – organizacją międzynarodową definiującądobre praktyki, standardy i certyfikującą w zakresie zarządzania danymi i informacją. Dama International działa w strukturze lokalnych oddziałów (tzw. Chapterów), DAMA Poland Chapter ma pełnić rolę polskiego oddziału tej organizacji .

Korzystając z wiedzy oraz doświadczenia Dama International, Stowarzyszenie Dama Poland Chapter będzie w stanie realizować swoje cele na podstawie kodeksu etycznego i najwyższych standardów, jakie reprezentuje Dama International. Za ich gwarant posłuży bezpośrednie uczestnictwo członków Dama International w Stowarzyszeniu jako aktywnych członków.


Rozdział I – Postanowienia ogólne


§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę DAMA Poland Chapter i zwane jest w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.


§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 210) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.


§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest m.st. Warszawa.


§ 4

Stowarzyszenie może współpracować z innymi podmiotami krajowymi lub zagranicznymi w celu realizacji zadań statutowych. W szczególności może przystępować do krajowych i zagranicznych związków, stowarzyszeń i organizacji o celach działania zbieżnych z celami Stowarzyszenia, a także może tworzyć takie związki oraz inne podmioty w granicach przewidzianych prawem.


§ 5

 1. Stowarzyszenie posługuje się, w ramach obowiązujących przepisów, pełną nazwą o brzmieniu „DAMA Poland Chapter”.
 2. Stowarzyszenie ma prawo do używania własnych pieczęci, logotypów, symboli graficznych, słowno-graficznych, wizualnych i dźwiękowych.
 3. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej, a ich wzory stanowią załączniki do niniejszego Statutu.


§ 6


Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw osobom fizycznym i prawnym w zakresie i w granicach obowiązującego prawa, na warunkach dozwolonych prawem umów.


Rozdział II – Cele i sposoby działania


§ 7

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
 2. Celami działalności Stowarzyszenia są:
  a) integracja i rozwój zawodowy w Polsce środowiska profesjonalistów zajmujących się wykorzystywaniem, przetwarzaniem i ochroną danych oraz informacji;
  b) promowanie inicjatyw w dziedzinach związanych z rolą i miejscem danych i informacji w działalności podmiotów biznesowych oraz instytucji publicznych;
  c) zdobywanie i popularyzowanie wiedzy, umiejętności, metodologii oraz najlepszych praktyk w zakresie zarządzania danymi i strategii rozwoju zasobów danych;
  d) stwarzanie warunków do popularyzacji tej wiedzy poprzez działania edukacyjne, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i metodologicznych oraz organizowanie wydarzeń mających na celu wymianę doświadczeń;
  e) promowanie i rozwój zarządzania informacją jako nauki, mającej na celu podniesienie w Polsce stanu wiedzy na temat wykorzystania metod analitycznych oraz technologii informatycznych do optymalizacji i zwiększania skuteczności działania zarówno organizacji komercyjnych, jak i instytucji publicznych;
  f) organizowanie i promowanie regularnych kontaktów oraz tworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy osobami i organizacjami ze świata nauki, polityki, sektora publicznego i biznesu, działającymi w Polsce i na świecie, których działalność bezpośrednio i pośrednio związana jest z celami Stowarzyszenia;
  g) udostępnianie kręgom naukowym, biznesowym, władzom publicznym oraz społeczeństwu celów i osiągnięć stowarzyszenia, a także wyników badań naukowych, rekomendacji, wypracowanych standardów w dziedzinie analizy i wykorzystania danych;
  h) promowanie projektów naukowych związanych z zarządzaniem danymi, informacją i analityką biznesową oraz wspieranie merytoryczne i finansowe takich projektów.


§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a) realizację projektów badawczych, audytowych, doradczych i wdrożeniowych z zakresu zarządzania danymi, zarządzania informacją i analityki biznesowej dla osób indywidualnych, instytucji publicznych, organizacji komercyjnych i ośrodków naukowych;
  b) organizację spotkań, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów, prelekcji i wykładów zarówno przez Stowarzyszenie, jak i we współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami komercyjnymi, instytucjami publicznymi i ośrodkami naukowymi;
  c) formułowanie i ustanawianie standardów, metodyk, wytycznych oraz najlepszych praktyk w dziedzinie wdrażania, wykorzystania i tworzenia rozwiązań z zakresu wykorzystywania danych oraz zarządzania informacją, zarówno od strony biznesowej, jak i technologicznej;
  d) wspieranie procesu certyfikacji specjalistów z zakresu wykorzystywania danych, zarządzania informacją oraz analityki biznesowej, a także udzielanie firmom, instytucjom i stowarzyszeniom rekomendacji w ramach oceny ich kompetencji w powyższym zakresie;
  e) opiniowanie i przedkładanie stosownym władzom oraz opinii publicznej propozycji i sugestii w ramach prac legislacyjnych i regulacyjnych dotyczących obszaru ochrony danych i zarządzania informacją oraz analityki biznesowej;
  f) publikacje w internecie oraz w innych środkach masowego przekazu, jak również propagowanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z celami Stowarzyszenia;
  g) prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;
  h) przeprowadzanie i przedstawianie opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach związanych z działalnością statutową;
  i) współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową;
  j) prowadzenie działalności wydawniczej;
  k) udział w postępowaniach administracyjnych na prawach strony.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w sposób niedochodowy.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkowie Stowarzyszenia, dalej („Członkowie”, „Członkowie Stowarzyszenia”) dzielą się na:
  a) Aktywnych;
  b) Zwyczajnych;
  c) Studentów;
  d) Honorowych;
  e) Wspierających.
 2. Każdy Członek Aktywny, Członek Zwyczajny i Członek Student Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
  a) stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
  b) udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  c) regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia;
  d) przestrzegania Kodeksu Etycznego DAMA International;
  e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.


§ 10

 1. Członkiem Aktywnym stowarzyszenia może być każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, zajmująca się zawodowo zagadnieniami z obszaru zarządzania danymi, zarządzania informacją i analityki biznesowej.
 2. Zarząd przyjmuje kandydata w poczet Członków Aktywnych, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji woli przystąpienia
 3. Członek Aktywny Stowarzyszenia posiada prawo do:
  a) udziału w WalnymZgromadzeniu;
  b) udziału w spotkaniach Stowarzyszenia, czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia;
  c) wypowiadania się i wyrażania własnej opini we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  d) korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia;e) noszenia odznaki członkowskiej.
 4. Członek Aktywny Stowarzyszenia dodatkowo jest zobowiązany do posiadania potwierdzonego, aktywnego członkostwa w organizacji DAMA International.


§ 11

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz popierająca cele zawarte w § 7 Statutu.
 2. Zarząd przyjmuje kandydata w poczet Członków Zwyczajnych, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji woli przystąpienia.
 3. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia posiada prawo do:
  a) udziału w Walnym Zgromadzeniu;
  b) udziału w spotkaniach Stowarzyszenia;
  c) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia za wyjątkiem funkcji prezesa Stowarzyszenia;
  d) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia, korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia, noszenia odznaki członkowskiej.


§ 12

 1. Osoby studiujące na wyższych uczelniach, które udokumentowały właściwie swój status studenta, mogą zostać zarejestrowane jako Członkowie Studenci.
 2. Zarząd przyjmuje kandydata w poczet Członków Studentów, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji woli przystąpienia.
 3. Członek Student posiada prawo do:
  a) udziału w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu;
  b) udziału w spotkaniach Stowarzyszenia;
  c) noszenia odznaki organizacyjnej.
 4. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu przez Członka Studenta nastąpi automatycznie w przypadku utraty praw studenta.

§ 13

 1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Status Członkostwa Honorowego nadaje Walne Zebranie w drodze uchwały, na wniosek Zarządu, po wyrażeniu zgody przez kandydata.
 3. Członek Honorowy posiada wszelkie prawa Członka Zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Członkowie Honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu Stowarzyszenia, Kodeksu Etycznego DAMA International i dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, która deklaruje wsparcie finansowe Stowarzyszenia lub współpracę merytoryczną ze Stowarzyszeniem w zakresie jego celów statutowych.
 2. Status Członka Wspierającego nadaje Zarząd w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji woli przystąpienia.
 3. Członek Wspierający nie może być wybrany do organów Stowarzyszenia.
 4. Członek Wspierający posiada głos doradczy w Stowarzyszeniu.
 5. Członek Wspierający może uczestniczyć w spotkaniach Stowarzyszenia oraz demonstrować odznakę członkowską.
 6. Członkowie Wspierający mają obowiązek przestrzegania statutu Stowarzyszenia, Kodeksu Etycznego DAMA International i dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
  b) wykluczenia przez Zarząd podjętego w drodze uchwały, po uprzednim pisemnym upomnieniu lub upomnieniu wysłanym pocztą elektroniczną, lub upomnieniu innym zwyczajowo przyjętym w Stowarzyszeniu sposobem kontaktu, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez 12 miesięcy;
  c) wykluczenia przez Zarząd podjętego w drodze uchwały, po uprzednim pisemnym upomnieniu lub upomnieniu wysłanym pocztą elektroniczną lub upomnieniu innym zwyczajowo przyjętym w Stowarzyszeniu sposobem kontaktu, z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
  d) w przypadku pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu; śmierci Członka Stowarzyszenia;
  e) rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia lub odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od doręczenia stosownej uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

§ 16

 1. Każdy Członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w prawach Członka.
 2. Członkostwo ulega zawieszeniu na skutek:
  a) wniosku Członka Stowarzyszenia;
  b) decyzji Zarządu podjętej w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
 3. W okresie zawieszenia prawa Członka opisane w § 10 do § 14 Statutu ulegają zawieszeniu i nie mogą być wykonywane.
 4. W okresie zawieszenia Członek nie uiszcza składki członkowskiej.
 5. Zarząd może zawiesić Członka w przypadkach naruszenia Statutu oraz Regulaminów, gdy uzna, że przewinienie miało charakter mniejszej wagi.
 6. Okres zawieszenia trwa maksymalnie 12 miesięcy i nie może zostać przedłużony.
 7. Po upływie 12 miesięcy od zawieszenia i niepodjęciu przez Zarząd uchwały o przywróceniu praw Członka Stowarzyszenia bądź w przypadku zawieszenia na wniosek niezłożenia odpowiedniego oświadczenia o chęci dalszego czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia przez Członka Stowarzyszenia członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (dalej „Walne Zebranie”, „Walne Zebranie Członków”), które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, zwane dalej Zwyczajnym Walnym Zebraniem, zwoływane jest przez Zarząd co roku jako Sprawozdawcze i co dwa lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.
 2. Walne Zebrania Sprawozdawcze lub Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane są każdego roku, w okresie 3 miesięcy po końcu miesiąca, w którym została złożona deklaracja podatkowa za rok poprzedni. 
 3. Członków zawiadamia się pisemnie lub pocztą elektroniczną, pod adresem e-mail podanym w deklaracji członkowskiej, o: terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania na czternaście dni przed terminem odbycia Zgromadzenia.
 4. Walne Zebranie odbywa się w miejscu wskazanym przez Zarząd.
 5. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
  a) z własnej inicjatywy;
  b) na wniosek Prezesa;
  c) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  d) na pisemny wniosek co najmniej 1 /3 liczby członków Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub zadania i obradować zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem obrad.
 7. Powiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu powinno być dostarczone członkom Stowarzyszenia drogą elektroniczną na adres wskazany w deklaracji członkowskiej przynajmniej na 14 dni przed terminem odbycia Zgromadzenia.
 8. W Zebraniu Walnym – Zwyczajnym i Nadzwyczajnym – udział biorą: a) Z głosem stanowiącym i prawem ubiegania się o zasiadanie we władzach Stowarzyszenia – pełnoprawni Członkowie Aktywni i Członkowie Zwyczajni, którzy na dzień poprzedzający termin Walnego Zgromadzenia mają opłacone składki członkowskie w Stowarzyszeniu i nie są zawieszeni w prawach Członka Stowarzyszenia oraz Członkowie Honorowi. b) Z głosem doradczym – Członkowie Studenci oraz Członkowie Wspierający.
 9. Za przygotowanie i weryfikację listy osób uprawnionych do głosowania odpowiada Zarząd.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  a) uchwalenie Statutu i jego zmian;
  b) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
  c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, które odbywają się w głosowaniu tajnym;
  d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie i podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu;
  e) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
  f) ustalanie na wniosek Zarządu zasad polityki finansowej Stowarzyszenia, w szczególności wysokości i częstotliwości wpłat składek członkowskich;
  g) nadawanie godności Członka Honorowego;
  h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
  i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  j) ustalenie wysokości składek członkowskich;
  k) rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 11. Z wyłączeniem § 19 ust. 10 lit. h) uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w powtórnym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej pięciu członków.
 12. Uchwałę wskazaną w § 19 ust. 10 lit. h) Walne Zebranie Członków podejmuje większością kwalifikowaną (dwóch trzecich głosów) przy udziale co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w powtórnym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej pięciu członków.

Zarząd

§ 20

 1. Zarząd kieruje całością działalności Stowarzyszenia.
 2. Zarząd liczy od trzech do czterech Członków, a jego kadencja trwa dwa lata.
 3. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na kolejną kadencję, ale nie dłużej niż na trzy kolejne kadencje.
 4. Członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Zwyczajne Walne Zebranie Członków.
 5. Wybór Członków odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Komisji Rewizyjnej.
 7. Podczas pierwszego zebrania Zarządu Członkowie spośród swojego grona w głosowaniu jawnym wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 8. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz zakresy obowiązków jego poszczególnych członków określa regulamin wewnętrzny Zarządu.
 9. Przynajmniej jeden Członek Zarządu powinien być jednocześnie Członkiem Aktywnym Stowarzyszenia.
 10. Członkowie Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie otrzymują wynagrodzenia.
  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W nadzwyczajnych sytuacjach posiedzenie Zarządu zwołuje Wiceprezes na wniosek przynajmniej 1/2 Członków Zarządu. Posiedzenia zwoływane są za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w deklaracji członkowskiej z dziesięciodniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu oraz porządku obrad.
 11. Nadzwyczajne zebrania mogą być zwoływane przez Członków Zarządu w każdym momencie, przy czym wszyscy Członkowie Zarządu muszą być poinformowani drogą elektroniczną na adres wskazany w deklaracji członkowskiej z dziesięciodniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad.
 12. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska w Zarządzie na ręce Prezesa Zarządu lub najstarszego wiekiem Członka Zarządu.


§ 21

 1. W przypadku ustąpienia jednego z Członków Zarządu, w sytuacji, gdy liczba Członków Zarządu będzie mniejsza niż trzy osoby, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które wybiera do składu Zarządu Członka na pozostałą część kadencji.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków w sytuacji opisanej w ust 1. zwołuje Prezes Stowarzyszenia, a w przypadku jego rezygnacji najstarszy wiekiem pozostały Członek Zarządu.
 3. W sytuacji rezygnacji wszystkich Członków Zarządu łącznie bądź w następujących po sobie odstępach czasu powodujących spadek liczby Członków Zarządu poniżej wskazanej w Statucie rezygnacja ustępujących łącznie bądź ostatniego z Członków Zarządu powinna być złożona wobec zwołanego wcześniej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które jednocześnie wybierze nowy Zarząd Stowarzyszenia.


§ 22

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 2. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
  a) realizacja uchwał Walnego Zebrania;
  b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  c) ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  e) zwoływanie Walnych Zebrań;
  f) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczania i przyjmowania członków;
  g) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
  h) prowadzenie bieżącej współpracy i komunikacji z organizacją DAMA International;
  i) prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
  j) składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia;
  k) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  l) uchwalanie planów i kierunków działalności Stowarzyszenia;
  m) regularne opracowywanie, aktualizowanie i podawanie do wiadomości Członków oficjalnych stanowisk Stowarzyszenia;
  n) powoływanie i koordynowanie działalności sekcji i komisji, a także powoływanie ich kierowników;
  o) rozpatrywanie sporów między Członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 3. Zarząd w czasie trwania swojej kadencji ma prawo powołać Dyrektorów funkcyjnych w celu realizacji wybranych działań statutowych Stowarzyszenia. Dyrektorzy funkcyjni mogą być powoływani i odwoływani podczas trwania całej kadencji Zarządu w drodze uchwał Zarządu zapadających zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu. Kadencja Dyrektora funkcyjnego kończy się wraz z kadencją Zarządu, przez który został powołany, jeżeli wcześniej nie został odwołany.
 4. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, w którym określa się:
  a) datę posiedzenia Zarządu;
  b) porządek obrad;
  c) członków obecnych;
  d) przebieg posiedzenia;
  e) podjęte uchwały.
 5. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych Członków Zarządu, w razie odmowy podpisania przez któregokolwiek z Członków na protokole sporządza się odpowiednią adnotację ze wskazaniem przyczyn odmowy.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, który kontroluje działalność Stowarzyszenia i Zarządu.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny wskazany przez Przewodniczącego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch albo trzech Członków Zwyczajnych lub Aktywnych Stowarzyszenia wybieranych na dwa lata.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Podczas pierwszego zebrania Komisji Rewizyjnej Członkowie spośród swojego grona w głosowaniu jawnym wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz zakresy obowiązków jej poszczególnych członków określa regulamin wewnętrzny Komisji Rewizyjnej.
 7. Członek Komisji Rewizyjnej może złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska na ręce Prezesa Zarządu lub najstarszego wiekiem Członka Zarządu.


§ 24

 1. W przypadku ustąpienia któregokolwiek z Członków Komisji Rewizyjnej, jeśli liczba Członków Komisji spadnie poniżej dwóch osób, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia ustąpienia.
 2. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej odbywa się na zasadach opisanych w § 23.
 3. Kadencja członków wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji Komisji Rewizyjnej wyłonionej we wcześniejszym głosowaniu przez Walne Zebranie.

§ 25

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 2. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji.
 3. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
 4. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół analogicznie jak w § 22 ust. 4 i 5.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
b) kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej;
c) zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;
d) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.


Rozdział V – Reprezentacja Stowarzyszenia


§ 27

Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach innych niż wymienione w § 28 uprawniony jest:
a) każdy Członek Zarządu samodzielnie;
b) inna osoba pisemnie upoważniona przez Prezesa lub dwóch innych Członków Zarządu w okresie i zakresie określonym w upoważnieniu. W szczególności dotyczy to postępowań administracyjnych lub sądowych oraz procedur planistycznych.

§ 28

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie Prezesa lub Skarbnika i dowolnego Członka Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami o wartości przekraczającej 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych, wymagane jest podjęcie przez Zarząd uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie takiego zobowiązania lub rozporządzenia prawami.

Rozdział VI – Majątek Stowarzyszenia

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe oraz wartości niematerialne (w tym intelektualne) i prawne.
 2. Na środki finansowe składają się:
  a) wpływy ze składek członkowskich;
  b) darowizny, zapisy i spadki;
  c) wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia przez dotacje organów administracji rządowej i samorządowej, fundacji i innych organizacji oraz instytucji.
 3. Wysokość składek ustanawiana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§ 30

Zmiana statutu może być zaproponowana na wniosek Zarządu bądź na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogółu zarejestrowanych Członków Stowarzyszenia.

§ 31

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele wymienione w § 8 Statutu.

§ 32

 1. Do spraw nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 2. W przypadkach budzących wątpliwości interpretacyjne rozstrzyga Zarząd stosowną uchwałą podjętą na zasadach ogólnych.