Kim jesteśmy

 

W obliczu ciągłego wzrostu znaczenia i ilości danych oraz informacji wykorzystywanych w codziennej praktyce funkcjonowania podmiotów DAMA Poland Chapter chce wyjść naprzeciw potrzebom środowiska profesjonalistów zajmujących się danymi i informacjami w całym cyklu ich życia.

Stowarzyszenie Dama Poland Chapter jest dobrowolnym związkiem profesjonalistów i wszystkich innych osób, które chcą działać na rzecz promowania wiedzy na temat wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych i informacji.

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia “Dama Poland Chapter” odbyło się 2 marca 2018 r. w Warszawie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w grudniu 2018 r. w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000761211.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w sposób niedochodowy.

Cele Stowarzyszenia

 1. Integracja i rozwój zawodowy w Polsce środowiska profesjonalistów zajmujących się wykorzystywaniem, przetwarzaniem i ochroną danych oraz informacji;
 2. Promowanie inicjatyw w dziedzinach związanych z rolą i miejscem danych i informacji w działalności podmiotów biznesowych oraz instytucji publicznych;
 3. Zdobywanie i popularyzowanie wiedzy, umiejętności, metodologii oraz najlepszych praktyk w zakresie zarządzania danymi i strategii rozwoju zasobów danych;
 4. Stwarzanie warunków do popularyzacji tej wiedzy poprzez działania edukacyjne, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i metodologicznych oraz organizowanie wydarzeń mających na celu wymianę doświadczeń;
 5. Promowanie i rozwój zarządzania informacją jako nauki, mającej na celu podniesienie w Polsce stanu wiedzy na temat wykorzystania metod analitycznych oraz technologii informatycznych do optymalizacji i zwiększania skuteczności działania zarówno organizacji komercyjnych, jak i instytucji publicznych;
 6. Organizowanie i promowanie regularnych kontaktów oraz tworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy osobami i organizacjami ze świata nauki, polityki, sektora publicznego i biznesu, działającymi w Polsce i na świecie, których działalność bezpośrednio i pośrednio związana jest z celami Stowarzyszenia;
 7. Udostępnianie kręgom naukowym, biznesowym, władzom publicznym oraz społeczeństwu celów i osiągnięć stowarzyszenia, a także wyników badań naukowych, rekomendacji, wypracowanych standardów w dziedzinie analizy i wykorzystania danych;
 8. Promowanie projektów naukowych związanych z zarządzaniem danymi, informacją i analityką biznesową oraz wspieranie merytoryczne i finansowe takich projektów.

Realizacja celów poprzez działania

 1. Realizacja projektów badawczych, audytowych, doradczych i wdrożeniowych z zakresu zarządzania danymi, zarządzania informacją i analityki biznesowej dla osób indywidualnych, instytucji publicznych, organizacji komercyjnych i ośrodków naukowych;
 2. Organizacja spotkań, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów, prelekcji i wykładów zarówno przez Stowarzyszenie, jak i we współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami komercyjnymi, instytucjami publicznymi i ośrodkami naukowymi;
 3. Formułowanie i ustanawianie standardów, metodyk, wytycznych oraz najlepszych praktyk w dziedzinie wdrażania, wykorzystania i tworzenia rozwiązań z zakresu wykorzystywania danych oraz zarządzania informacją, zarówno od strony biznesowej, jak i technologicznej;
 4. Wspieranie procesu certyfikacji specjalistów z zakresu wykorzystywania danych, zarządzania informacją oraz analityki biznesowej, a także udzielanie firmom, instytucjom i stowarzyszeniom rekomendacji w ramach oceny ich kompetencji w powyższym zakresie;
 5. Opiniowanie i przedkładanie stosownym władzom oraz opinii publicznej propozycji i sugestii w ramach prac legislacyjnych i regulacyjnych dotyczących obszaru ochrony danych i zarządzania informacją oraz analityki biznesowej;
 6. Publikacje w Internecie oraz w innych środkach masowego przekazu, jak również propagowanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z celami Stowarzyszenia;
 7. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;
 8. Przeprowadzanie i przedstawianie opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach związanych z działalnością statutową;
 9. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową;
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej;
 11. Udział w postępowaniach administracyjnych na prawach strony.

Z kim współpracujemy

Dama Poland Chapter swoją działalność opierać będzie na ścisłej współpracy z Dama International – organizacją międzynarodową definiującą dobre praktyki, standardy i certyfikującą w zakresie zarządzania danymi i informacją. Dama International działa w strukturze lokalnych oddziałów (tzw. Chapterów), DAMA Poland Chapter ma pełnić rolę polskiego oddziału tej organizacji.

Korzystając z wiedzy oraz doświadczenia Dama International, Stowarzyszenie Dama Poland Chapter będzie w stanie realizować swoje cele na podstawie kodeksu etycznego i najwyższych standardów, jakie reprezentuje Dama International. Za ich gwarant posłuży bezpośrednie uczestnictwo członków Dama International w Stowarzyszeniu jako aktywnych członków.

Ponadto współpracujemy z wybranymi organizacjami i wyższymi uczelniami, które mają podobne cele jak Stowarzyszenie.

 

 

 

Statut

Statut Stowarzyszenia znajduje się pod tym linkiem.

Zarząd

Piotr Pietrzyk

Marta Mioduszewska

Andrzej Burzyński

Natalia Roślik

Arkadiusz Dąbkowski

Wojciech Rauzer

Komisja rewizyjna

Arleta Stachowska

Jarosław Chrupek