Kim jesteśmy

W obliczu ciągłego wzrostu znaczenia i ilości danych oraz informacji wykorzystywanych w codziennej praktyce funkcjonowania podmiotów DAMA Poland Chapter chce wyjść naprzeciw potrzebom środowiska profesjonalistów zajmujących się danymi i informacjami w całym cyklu ich życia.

Stowarzyszenie Dama Poland Chapter jest dobrowolnym związkiem profesjonalistów i wszystkich innych osób, które chcą działać na rzecz promowania wiedzy na temat wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych i informacji.

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia “Dama Poland Chapter” odbyło się 2 marca 2018 r. w Warszawie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w grudniu 2018 r. w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000761211.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w sposób niedochodowy.

Cele Stowarzyszenia

 1. integracja i rozwój zawodowy w Polsce środowiska profesjonalistów zajmujących się wykorzystywaniem, przetwarzaniem i ochroną danych oraz informacji;
 2. promowanie inicjatyw w dziedzinach związanych z rolą i miejscem danych i informacji w działalności podmiotów biznesowych oraz instytucji publicznych;
 3. zdobywanie i popularyzowanie wiedzy, umiejętności, metodologii oraz najlepszych praktyk w zakresie zarządzania danymi i strategii rozwoju zasobów danych;
 4. stwarzanie warunków do popularyzacji tej wiedzy poprzez działania edukacyjne, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i metodologicznych oraz organizowanie wydarzeń mających na celu wymianę doświadczeń;
 5. promowanie i rozwój zarządzania informacją jako nauki, mającej na celu podniesienie w Polsce stanu wiedzy na temat wykorzystania metod analitycznych oraz technologii informatycznych do optymalizacji i zwiększania skuteczności działania zarówno organizacji komercyjnych, jak i instytucji publicznych;
 6. organizowanie i promowanie regularnych kontaktów oraz tworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy osobami i organizacjami ze świata nauki, polityki, sektora publicznego i biznesu, działającymi w Polsce i na świecie, których działalność bezpośrednio i pośrednio związana jest z celami Stowarzyszenia;
 7. udostępnianie kręgom naukowym, biznesowym, władzom publicznym oraz społeczeństwu celów i osiągnięć stowarzyszenia, a także wyników badań naukowych, rekomendacji, wypracowanych standardów w dziedzinie analizy i wykorzystania danych;
 8. promowanie projektów naukowych związanych z zarządzaniem danymi, informacją i analityką biznesową oraz wspieranie merytoryczne i finansowe takich projektów.

Realizacja celów poprzez działania

 1. realizacja projektów badawczych, audytowych, doradczych i wdrożeniowych z zakresu zarządzania danymi, zarządzania informacją i analityki biznesowej dla osób indywidualnych, instytucji publicznych, organizacji komercyjnych i ośrodków naukowych;
 2. organizacja spotkań, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów, prelekcji i wykładów zarówno przez Stowarzyszenie, jak i we współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami komercyjnymi, instytucjami publicznymi i ośrodkami naukowymi;
 3. formułowanie i ustanawianie standardów, metodyk, wytycznych oraz najlepszych praktyk w dziedzinie wdrażania, wykorzystania i tworzenia rozwiązań z zakresu wykorzystywania danych oraz zarządzania informacją, zarówno od strony biznesowej, jak i technologicznej;
 4. wspieranie procesu certyfikacji specjalistów z zakresu wykorzystywania danych, zarządzania informacją oraz analityki biznesowej, a także udzielanie firmom, instytucjom i stowarzyszeniom rekomendacji w ramach oceny ich kompetencji w powyższym zakresie;
 5. opiniowanie i przedkładanie stosownym władzom oraz opinii publicznej propozycji i sugestii w ramach prac legislacyjnych i regulacyjnych dotyczących obszaru ochrony danych i zarządzania informacją oraz analityki biznesowej;
 6. publikacje w Internecie oraz w innych środkach masowego przekazu, jak również propagowanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z celami Stowarzyszenia;
 7. prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;
 8. przeprowadzanie i przedstawianie opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach związanych z działalnością statutową;
 9. współpraca z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej;
 11. udział w postępowaniach administracyjnych na prawach strony.

Organizacja

Oto skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2020 – 2022:

 • Jarosław Chrupek – Prezes Stowarzyszenia
 • Tomasz Nitsch – V-ce Prezes Stowarzyszenia
 • Andrzej Burzyński – Sekretarz
 • Marta Mioduszewska – Skarbnik
 • Przemysław Gamdzyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Arleta Stachowska – Członek Komisji Rewizyjnej

Z kim współpracujemy

Dama Poland Chapter swoją działalność opierać będzie na ścisłej współpracy z Dama International – organizacją międzynarodową definiującą dobre praktyki, standardy i certyfikującą w zakresie zarządzania danymi i informacją. Dama International działa w strukturze lokalnych oddziałów (tzw. Chapterów), DAMA Poland Chapter ma pełnić rolę polskiego oddziału tej organizacji.

Korzystając z wiedzy oraz doświadczenia Dama International, Stowarzyszenie Dama Poland Chapter będzie w stanie realizować swoje cele na podstawie kodeksu etycznego i najwyższych standardów, jakie reprezentuje Dama International. Za ich gwarant posłuży bezpośrednie uczestnictwo członków Dama International w Stowarzyszeniu jako aktywnych członków.

Ponadto współpracujemy z wybranymi organizacjami i wyższymi uczelniami, które mają podobne cele jak Stowarzyszenie.