Prawa i korzyści

Członkowie mają prawa wpływania na sposób i zakres działania Stowarzyszenia zgodnie z ich uprawnieniami odpowiednio do rodzaju członkostwa, wynikającymi ze Statutu oraz udziału w pracach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zapewnia stanowi forum wymiany doświadczeń (przez kontakt z ekspertami, dostępem do publikacji i innych materiałów) oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze objętym działalnością  i związanym z celami Stowarzyszenia.

Rodzaje członkostwa

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne. Wyróżniono 5 rodzajów członków Stowarzyszenia:

 • Aktywni
 • Zwyczajni
 • Studenci
 • Honorowi
 • Wspierający.

Jak zostać członkiem

Jak zostać członkiem – zwyczajnym, aktywnym lub studentem?

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz popierająca cele zawarte w § 7 Statutu.
 2. Osoby studiujące na wyższych uczelniach, które udokumentowały właściwie swój status studenta, mogą zostać zarejestrowane jako Członkowie Studenci.
 3. Osoby posiadające potwierdzone aktywnego członkostwo w organizacji DAMA International, mogą zostać zarejestrowane jako Członkowie Aktywni.
 4. Kandydat na członka Stowarzyszenia zapoznaje się z celami Stowarzyszenia oraz warunkami członkowskimi opisanymi w Statucie.
 5. Kandydat na członka Stowarzyszenia wypełnia formularz deklaracji członkowskiej w zakładce “Dołącz do nas“.
 • Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje kandydata w poczet Członków odpowiednio Aktywnych, Zwyczajnych lub Studentów, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji woli przystąpienia.
 • W przypadku pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia, kandydat zostaje przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia, o czym zostaje poinformowany drogą mailową, co zobowiązuje go do opłacenia składki członkowskiej.
 • W przypadku negatywnej opinii Zarządu, kandydat nie zostaje przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia, o czym zostaje poinformowany drogą mailową.

Jak zostać członkiem honorowym?

 1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Status Członkostwa Honorowego nadaje Walne Zebranie w drodze uchwały, na wniosek Zarządu, po wyrażeniu zgody przez kandydata.

Jak zostać członkiem wspierającym?

 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, która deklaruje wsparcie finansowe Stowarzyszenia lub współpracę merytoryczną ze Stowarzyszeniem w zakresie jego celów statutowych.
 2. Status Członka Wspierającego nadaje Zarząd w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji woli przystąpienia.

Składki członkowskie

Składki członkowskie są opłacane za bieżący rok kalendarzowy po przyjęciu w poczet członków:

 • w wysokości 120 zł – w przypadku członków zwyczajnych i aktywnych,  w wysokości  60 zł – w przypadku członków studentów
 • na konto bankowe DAMA Poland Chapter:  87 1600 1462 1806 6137 3000 0001 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)
  UWAGA ZMIANA KONTA: dotychczasowe konto 23 2130 0004 2001 0954 3307 0001 (Volkswagen Bank) zostało zamknięte 10.11.2021 – prosimy o zwrócenie uwagi na to przy ponawianiu składek w kolejnych latach
 • przy przelewie należy podać okres i cel wpłaty (np. „Składka członkowska za rok “)

Członkowie honorowi ani członkowie wspierający nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.

Dołącz do nas

  Ja, niżej podpisany(a)

  proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia DAMA POLAND CHAPTER z siedzibą w Warszawie jako:

  Członka ZwyczajnegoCzłonka AktywnegoCzłonka Studenta

  Oświadczam, że znane mi są cele i sposoby działania Stowarzyszenia oraz jakie są prawa i obowiązki jego członków, ujęte w Statucie. Zobowiązuję się do uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz terminowego opłacania składek członkowskich. Poprzez opłacenie składki członkowskiej, potwierdzam oświadczenie złożone w niniejszej deklaracji oraz podporządkowanie się przepisom prawa i regulacjom Stowarzyszenia.

  Należną składkę zobowiązuję się wpłacić na podane konto bankowe (numer konta poniżej)
  w momencie przyjęcia do grona członków Stowarzyszenia. Wysokość składki członkowskiej podana jest na oficjalnej stronie Stowarzyszenia.

  Poniżej przedstawiam dane osobowe: