Ja, niżej podpisany(a)

  proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia DAMA POLAND CHAPTER z siedzibą w Warszawie jako:

  Członka ZwyczajnegoCzłonka AktywnegoCzłonka Studenta

  Oświadczam, że znane mi są cele i sposoby działania Stowarzyszenia oraz jakie są prawa i obowiązki jego członków, ujęte w Statucie. Zobowiązuję się do uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz terminowego opłacania składek członkowskich. Poprzez opłacenie składki członkowskiej, potwierdzam oświadczenie złożone w niniejszej deklaracji oraz podporządkowanie się przepisom prawa i regulacjom Stowarzyszenia.

  Należną składkę zobowiązuję się wpłacić na podane konto bankowe (numer konta poniżej)
  w momencie przyjęcia do grona członków Stowarzyszenia. Wysokość składki członkowskiej podana jest na oficjalnej stronie Stowarzyszenia.

  Poniżej przedstawiam dane osobowe:
  Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w powyższej deklaracji członkowskiej jest Stowarzyszenie DAMA Poland Chapter z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 71 lok. 512. Dane są zbieranie dla celów rekrutacji oraz realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do utraty statusu członka Stowarzyszenia. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do: (i) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych, (ii) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych osobowych, (iii) żądania usunięcia danych osobowych. (iv) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie. (v) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu, (vi) złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e- mail: rodo@damapl.org.pl. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

  Konto bankowe DAMA Poland Chapter: 87 1600 1462 1806 6137 3000 0001 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)

  Przy przelewie prosimy podać okres i cel wpłaty (np. „Składka członkowska za rok [podany rok]”)